Imunoglukan® nәdir?

Imunoglukan® yüksәk dәrәcәdә tәmizlәnmiş Pleurotus Ostreatus göbәlәyinin xitin hissәsindәn alinmiş bioloji aktiv maddәdir.

Imunoglukan® necә tәsir göstәrir?

Imunoglukan® dәyişikliyә uğramadan nazik bağırsaqlara çatır. Nazik bağırsağın Peyer yastıqcıqlarında immun cavabın müәyyәn edilmәsi vә formalaşmasında mühüm rol oynayan İmmunonokompitent hüceyrәlәrlә görüşür. İmmun hüceyrәlәrin üzәrindәki reseptorlar Imunoglukan®-ı aşkar edir. Reseptorlarla birlәşdikdәn sonra Imunoglukan® immun cavab reaksiyasını vә bütövlükdә orqanizmin müdafiә mexanizmlәrini aktivlәşdirir.


Imunoglukan P4H<sup>®</sup>kapsul

Imunoglukan P4H® kapsul

Imunoglukan P4H® preparatı uzun müddәtli istifadә üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Tәrkibinә immun sistemin normal fәaliyyәtini tәmin edәn İmunoglukan vә vitamin C daxildir.


Allergiyalı vә diabeti olan xәstәlәr istifadә edә bilәr

Kapsul bitki tәrkiblidir, tәrkibinә qlüten daxil deyildir

Tәbii Imunoglukan® vә vitamin C- dәn ibarәtdir

Uzunmüddәtli istifadә oluna bilәr

İdmançılar istifadә edә bilәr

Daha әtraflı mәlumat
40 / 60 kapsul
Imunoglukan P4H<sup>®</sup>120 / 250 ml

Imunoglukan P4H® 120 / 250 ml

Imunoglukan P4H® preparatı uzun müddәtli istifadә üçün nәzәrdә tutulmuşdur. Tәrkibinә immun sistemin normal fәaliyyәtini tәmin edәn İmunoglukan vә vitamin C daxildir.


İmmun sistemin normal fәaliyyәtini tәmin edir

Tәrkibinә gündәlik tәlәbata uyğun dozada Imunoglukan® vә vitamin C daxildir

Allergiyalı vә diabeti olan xәstәlәr istifadә edә bilәr

Tәrkibinә aromatizator vә rәnglәyici maddәlәr daxil deyildir

Tәrkibinә qlüten daxil deyildir

Pediatrlar tәrәfindәn tövsiyyә olunur

Daha әtraflı mәlumat
120 / 250 ml
Imunoglukan P4H<sup>®</sup>krem

Imunoglukan P4H® krem

Imunoglukan P4H® kremi yaranı bәrpa edir, regenerasiyanı sürәtlәndirir, iltihabәleyhinә tәsir göstәrir


dәrinin regnerasiyasını vә sağlamlığını tәmin etmәk, qorumaq üçün

quru vә atopik dәri üçün uyğundur: ekzema, dermatit, günәş allergiyası

şüalanma, yanıq vә travmadan sonra zәdәlәnmiş dәrini bәrpa edir vә yenilәyir

bütün dәri tiplәrini intensiv nәmlәndirir

tәrkibinә paraben daxil deyildir

Daha әtraflı mәlumat
30 g