Əlaqә

AzeriMed
Contact: Asif Memmedov 30, AZ1033 / Azerbaijan,Baku
Tel: +994125667070
Fax: +994125144834
office@azerimed.com

www.azerimed.com

www.zeferan.az


İstehsalçı

Imunoglukan P4H® preparatı PLEURAN, s r.o. AB tәrәfindәn istehsal olunur.

PLEURAN, s r.o. immun sistemin fәaliyyәtini, tarazlığını vә inkişafını tәmin edәn yüksәk keyfiyyәtli mәhsulların istehsalı ilә mәşğul olan biotexnoloji şirkәtdir. Tәbii aktiv tәrkib olan IMUNOGLUKAN®-ın (Pleurotus ostreatus – dan) xüsusi texnologiya әsasında istehsal olunması, ayrılması vә alınması prosesi uzun illәr glukanların istehsalı ilә mәşğul olan peşәkar alimlәr tәrәfindәn hәyata keçirilir.

PLEURAN-ın әsas vәzifәsi yerli vә beynәlxalq tәrәfdaşlar vә elmi mәrkәzlәrlә birgә iş vә aparılan intensiv tәdqiqatlar әsasında yeni mәhsul çeşidlәrini tәqdim vә inkişafını tәmin etmәk, tәkmillәşdirmәkdәn ibarәtdir.